Game pikachu online miễn phí

No Account Score Seconds P/S
fiqa 14950 8392 1.78
TopPikachu 14910 22019 0.67
TopPikachu 14910 19127 0.77
4 TopPikachu 14910 12823 1.16
5 fiqa 14890 8821 1.68
6 TopPikachu 14860 7842 1.89
7 TopPikachu 14840 14477 1.02
8 fiqa 14830 8812 1.68
9 fiqa 14810 7582 1.95
10 FIQA 14780 41642 0.35
11 TopPikachu 14740 17147 0.85
12 TopPikachu 14740 120294 0.12
13 fiqa 14710 8850 1.66
14 TopPikachu 14700 170648 0.08
15 fiqa 14690 9157 1.60
16 TopPikachu 14670 11791 1.24
17 TopPikachu 14640 10680 1.37
18 Yanny 14630 11627 1.25
19 TopPikachu 14600 27007 0.54
20 TopPikachu 14600 18357 0.79
21 TopPikachu 14580 46130 0.31
22 TopPikachu 14550 90179 0.16
23 Yanny 14540 8770 1.65
24 fiqa 14500 7671 1.89
25 TopPikachu 14480 31839 0.45

No Account Score Seconds P/S
Game Pikachu 3250 956 3.39
trò chơi Pikachu 810 248 3.26
Game Pikachu 1300 401 3.24
4 Game Pikachu 230 74 3.10
5 TopPikachu 660 222 2.97
6 trò chơi Pikachu 2270 770 2.94
7 trò chơi Pikachu 850 298 2.85
8 trò chơi Pikachu 1550 568 2.72
9 trò chơi Pikachu 4950 1823 2.71
10 TopPikachu 5290 1965 2.69
11 Game Pikachu 720 274 2.62
12 trò chơi Pikachu 630 241 2.61
13 trò chơi Pikachu 500 191 2.61
14 Game Pikachu 1010 394 2.56
15 hihi 5760 2245 2.56
16 trò chơi Pikachu 630 246 2.56
17 yani 3030 1194 2.53
18 TopPikachu 3780 1500 2.52
19 trò chơi Pikachu 1940 769 2.52
20 trò chơi Pikachu 1320 522 2.52
21 Game Pikachu 1430 566 2.52
22 Game Pikachu 720 286 2.51
23 trò chơi Pikachu 2100 834 2.51
24 BRO 6610 2637 2.50
25 trò chơi Pikachu 1810 723 2.50